خیام اگر که هستی خوش باش                         با لاله رخی اگر نشستی خوش باش
چون عاقبت کار جهان نیستی است                انگار که نیستی چو هستی خوش باش