مــاه  زیبــای خــدا  ای رمضـان

ماه  قـرآن  و دعـا  ای رمضـان

هر کجـا پا بنهی یـاد خــداست

ذکرحق در همه جا ای رمضـان

شبت آرام وسحر شیرین است

روزهـا  پــر ز صفـا  ای رمضـان

صـوت قـرآن و منـاجـات و دعـــا

همـه آهنـگ خــدا  ای رمضـان

دل مـا را کـه گنـه کـرده  سیـاه

پرکن از نـور و صفـا ای رمضـان

همـه مهـمـان خـداونـد کریـــم

سر این سفره سرا ای رمضـان

تا خــدا عمــر دهــد با دل شــاد

نشـوم  از تو جــدا  ای رمضـان