دهه1870، آغاز تحول در علم جغرافیا بود.در این دوره، در اروپا و امریکا، جغرافیا به عنوان یک رشته علمی و دانشگاهی پذیرفته می شود. این امر درست مقارن با زمانی است که سرمایه داری در کشورهای اروپایی، امریکا و ژاپن در اوج خود به امپریالیسم تبدیل می گردد.
   تاریخ علم جغرافیا، بیانگر این واقعیت است که در اواخر قرن نوزدهم، استعمارگرایی و امپریالیسم هر دو به مطالعات جغرافیایی اعتبار می بخشند و جغرافی دانان و موسسات جغرافیایی در شکل گیری و توسعه امپراتوریهای بزرگ استعماری نقش مهمی به عهده می گیرند. بی جهت نیست که در غرب کمتر به این امر مهم توجه می شود، در حالی که از سال 1870 به بعد جغرافیا به عنوان ابزاری در دست امپریالیسم جهانی به ایفای نقش می پردازد. روی این اصل در دهه1870، تحقیق و تدریس جغرافیای جدید در سطح گسترده ای آغاز می گردد. در این دوره، جغرافیا به عنوان وسیله ای در جهت مالکیت سرزمینها، بهره برداری اقتصادی، میلیتاریسم و برتریهای نژادی به کار گرفته می شود. در سه دهه آخرقرن 19، مکتبهای جغرافیایی، در کشورهای مختلف مسیرهای تازه ای را در جغرافیا می گشایند.

http://www.ngdir.ir/geoportalinfo/PSubjectInfoDetail.asp?PID=439&index=3