توسعه سریع آموزش جغرافیا در اروپا به ویژه در فرانسه، ناشی از رقابت میان قدرت های اروپایی در تشکیل مستعمرات بزرگ بوده است. کشور فرانسه از طریق موسسات جغرافیایی به توسعه امپراتوری خود میپردازد و به موازات توسعه امپراتوری، مکتب جغرافیایی فرانسه نیز توسعه می یابد. در میان دروس مربوط به جغرافیای استعماری در دانشگاههای فرانسه اعتبار بیشتری پیدا می کند و حتی یک کرسی جغرافیای استعماری در سال 1892 در پاریس ایجاد می شود.
   سرتوماس هولدیچ، جغرافی دان انگلیسی، همه مهارتهای جغرافیایی را در تعیین مرزهای امپراتوری به کار می گیرد. او تعیین مرزهای جغرافیایی قدرت های بزرگ را لازم می شمرد تا از مصیبت و فاجعه بعدی جلوگیری گردد. چراکه در این دوره، قدرتهای بزرگ در اروپا، آسیا،افریقا و امریکا سرزمینهای وسیعی را کشف می کردند، دریاها را شناسایی می نمودند و بالاخره تا حد امکان از همه این سرزمینها و سواحل بهره می گرفتند، پس لازم بود بدون برخورد با سایر قدرتهای استعماری،شناخت جغرافیایی مرزها صورت گیرد. در حقیقت، مرزهای جغرافیایی، میان یک دوره جنگ و صلح، مرزهای مطمئن میان ملتها به شمار می آمد.
   جغرافیای کاربردی و بهره کشیهای اقتصادی:
   در این دوره همه ثروت دنیا میان کشورهای اروپائی تقسیم شده بود و چنین تبلیغ می کردند که این ثروتها و سرزمینها عطیه خداوندی است تابه این وسیله، نژاد سفید به ثروت و قدرت لازم دست یابد. حال که نوبت به بهره کشی های اقتصادی رسیده بود بازهم جغرافیا به عنوان ابزار دست استعمارگران اروپایی عمل می کرد و دولتهای اروپایی با این حقیقت آشنا می شدند که جغرافیا نه تنها منابع طبیعی کشورها را می شناسند بلکه چگونگی استفاده مطلوب ازآن را نیز نشان می دهد. جان هر برتسن، عامل جغرافیا را در مسائل امپراتوری در کنگره انجمن جغرافیایی انگستان به سال 1910 مطرح می سازد. او نه تنها در آموزش جغرافیا در دانشگاهها، در پیاده کردن ارزشها ی اقتصادی نواحی مختلف دنیا روی نقشه تاکید می کرد، بلکه پیشنهاد می نمود که لازم است جغرافیای کاربردی در پیش بینی توسعه اقتصادی در سالهای آینده نیز به کار گرفته شود.هربرتسن پیشنهاد می کند که گروههای آماری جغرافیایی در کشورهای مختلف این قبیل تحقیقات را به عهده بگیرند و اضافه می کند که امپراتوری انگلستان در مسیر توسعه، بیش از همه به این قبیل اطلاعات نیازمند است و دانشگاهها باید دانشجویان جغرافیا را در این راه آموزش دهند و با تحقیقات مورد نیاز، آشنا سازند. در این دوره، در انگلستان، نوع و کیفیت دروس جغرافیا که در دانشگاههای آکسفورد، کمبریج و لندن تدریس می شد، کاملا با نیازهای جامعه انگلستان ارتباط داشت. یعنی جغرافیا بیش از اینکه یک رشته دانشگاهی باشد یک رشته کاملا عملی محسوب می گشت. از این رو با توجه به شرایط خاص انگلستان در آن دوره، جغرافیای بازرگانی در دانشگاه منچستربه طور وسیعی مورد تاکید بوده است.
http://www.ngdir.ir/geoportalinfo/PSubjectInfoDetail.asp?PID=439&index=4