الهی ...در جلال رحمانی ،درکمال سبحانی ،

نه محتاج زمانی ،نه آرزومند مکانی،نه کس به تو ماند نه

نه تو به کسی مانی ،پیداست که در میان جانی،

بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی