ابلهی

به آن است که آدمی حد و اندازه شوخی را  نگه ندارد