« زیبایی» و « زشتی» در ساحل دریایی به هم رسیدن و به هم گفتند:

بیا در دریا شنا کنیم. برهنه شدند و در آب شنا کردند

 

 

 

زمانی گذشت و «زشتی» به ساحل برگشت و جامه های «زیبایی» را پو شید و رفت.

 

«زیبایی» نیز از دریا بیرون آمد و وقتی تن پوشش را نیافت،

 

از برهنگی شرم کرد و به ناچار لباس «زشتی» را پوشید و به راه خود رفت.
 

 

iran eshgh
 

تا این زمان نیز مردان و زنان این دو را با هم اشتباه می گیرند.

اما اندک افرادی هم هستند که چهره «زیبایی» را می بینند و فارغ از جامه هایی که بر تن دارد

 

 او را می شناسند.

 

برخی نیز «زشتی» را می شناسند و لباس هایش او را از چشمهای اینان پنهان نمی دارد