خوبی که به کسی می کنی

            بدی که کسی به تو می کند