آدمی تابع افکار خویش است

              فردا همان خواهد شد

         که امروز به آن می اندیشی