باز دارم خشک و خالی می شوم
خم شدم ، دارم سوالی می شوم
 
در کویری که ندارد آب و رنگ
همدل گل های قالی می شوم
 
اتفاقی عاشقت  گشتم و باز
اتفاقی احتمالی می شوم
 
با تمام سینه ی خشکیده ام
پیش تو باغی  خیالی می شوم
 
تا نمیری در کویرم از عطش
بستر رودی شمالی می شوم
 
بی دروغ و بی کلک ، بی هیچ حرف
سبز سبز از جنس شالی می شوم
 
گرچه که تنهای تنها مانده ام
گرچه که خالی خالی می شوم
امیر نظام دوست