ای کاش

 

پیش از آنکه تو را از من بگیرند

می گذاشتی تا دمی در کنارت بنشینم

تماشایت کنم

و مرهم بگذارم بر زخم های دلم و بر جراحت های بال هایم

که به نور عشق ات سوخته اند.