از غم خبری نبود اگر عشق نبود
دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود ؟
بی رنگ تر از نقطه ی موهومی بود
این
دایره ی کبود ، اگر عشق نبود
از آینه ها
غبار خاموشی را
عکس چه کسی زدود اگر
عشق نبود ؟
در سینه ی هر
سنگدلی در تپش است
از این همه
دل چه سود اگر عشق نبود ؟
بی
عشق دلم جز گرهی کور چه بود ؟
دل چشم نمی گشود اگر عشق نبود
از دست تو در این همه سرگردانی
تکلیف
دلم چه بود اگر عشق نبود ؟


 

زنده یاد: قیصر امین پور