مراقبه

✨ مراقبه شبانه 14 مرداد ✨✨

از دیرباز دو دیدگاه در مورد خودآگاهی مطرح بوده است. یک دیدگاه متعلق به فیلسوفان است که در غرب ارسطو پدر و بنیانگذار آن است. دیدگاه دیگر متعلق به عارفان است که هیچ ارتباطی با فلسفه ندارد، بلکه در تجربه هستی ریشه دارد.

پس، از این لحظه به یاد داشته باش: ‌راه من راه عرفان است، نه راه فلسفه. من بر خود شادمانی باور دارم، نه بر فرضیه های شادمانی. من می خواهم مزه شادمانی را بچشم، نه اینکه فقط در مورد آن فکرکنم. تو می توانی همچنان در مورد غذا فکر کنی اما این کار، تو را سیر نخواهد کرد.

انسانهایی احمق وجود دارند که در کنار رودخانه نشسته یا ایستاده اند و در مورد آب فکر می کنند. در مورد آب نظریه می دهند، مواد تشکیل دهنده آب را کشف می کنند و از تشنگی می میرند! پس یک متفکر مباش. فیلسوف مباش. عارف باش تا بتوانی هستی را تجربه کنی.
 
#کانال_تولدی_دیگر

/ 0 نظر / 52 بازدید