ده جمله زیبا

ده جمله بسیار زیبا??

❤❤❤❤❤❤❤

??-به چشمی اعتمادکن که

 به جای صورت، به سیرت تو

مینگرد... به دلی دل بسپار که

بسیارجای خالی برایت داشته

باشد ... 
و  دستی را بپذیر که

بازشدن را بهتر ازمشت شدن

بلد باشد.......................

❤❤❤❤❤❤❤❤

?? - هوسبازان کسی راکه

 زیبا می بینند دوست دارند.

    اما عاشقان کسی را که

دوست دارندزیبامیبینند.

❤❤❤❤❤❤❤❤

??- وقتی تو زندگی به یک

دربزرگ رسیدی نترس وناامید

نشو... چون اگه قرار بود « در »

بازنشه جاش دیوارمیذاشتن?.

❤❤❤❤❤❤❤❤

??- آنچه که هستی

هدیه خداوندست وآنچه

که می شوی هدیه ی تو به

خداوند.پس بی نظیرباش

❤❤❤❤ ❤❤❤❤

??-   شریف
ترین  دلها

  دلی است که 
اندیشه ی

آزار دیگران درآن نباشد.

❤❤❤❤❤❤❤❤

??-بدبختی تنهادرباغچه ای

که خودت کاشته ای میروید

❤❤❤❤❤❤❤❤

??- وقتی زندگی برایت

خیلی سخت شد یادت باشه

که دریای آروم ناخدای قهرمان

         نمی سازه......

❤❤❤❤❤❤❤❤

??- هر اندیشه شایسته ای

     به  
« چهره ی انسان »

    زیبایی می بخشد...

❤❤❤❤❤❤❤❤

??- قابل اعتماد بودن

         ارزشمند تر از

   دوست داشتنی بودن                  است..........................

❤❤❤❤❤❤❤❤

??- نگو: شب شده است.

  بگو صبح در راه است.

❤❤❤❤❤❤❤❤

/ 0 نظر / 40 بازدید