تبریک نوروز ی

سرورارجمند:...........................................................................................

 

 

 

          درخت غنچه برآورد وبلبلان مستند    جهان جوان شد ویاران به عیش بنشستند

 

نوروز می آیدتاغبارکهنگی وماندگی به جامانده ازسرماوزمستان راازچهره ها بزدایدوشکوفه ی لبخندبرلب هاونهال امیدرابردل هابارورسازد.

نوروز می آیدوباآمدنش روح وجان تازه ای درتن طبیعت که به عالم وآدم می بخشد؛واینک این آدمی است که،نه کم ازبلبلان شوریده ازبرگ درختان سبزدرس معرفت بیاموزد.

مانیزجاری باجهان هستی، شوروشعورحیات مجدّدطبیعت وتازگی وزندگی رازمزمه می کنیم وباتقدیم ناب ترین تحیّات وشادباش ها آمدن فصل بهار ونوروز خرّم رابه حضورتان تبریک وتهنیت می گوییم .

امید آن که تن وجانتان درسایه ی مهرسپهر جاودان ،حضرت صاحب الزّمان ؛ازهر شروبدی درامان بوده وایّام به کام وتوفیق رفیق راهتان باشد.

هرروزتان نوروز، نوروزتان پیروز

 

              عقیل نظام آبادی

           مدیر مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)ابوظبی

/ 0 نظر / 40 بازدید