ما کودکان ایرانیم

ما کودکان ایرانیم

 

مادر خویش را نگهبانیم

 

همه از پشت کیقباد و جمیم

 

همه از نسل پور دستانیم

 

زاده کورش و هخامنشیم

 

پسر مهرداد و فرهادیم

 

تیره اردشیر و ساسانیم

 

ملک ایران یکی گلستان است

 

ما گل سرخ این گلستانیم

 

 

بهار
/ 0 نظر / 5 بازدید