امروز

امروز را دریاب

 

که این زندگی است و جوهر حیات ،

 

در طول مدت زمان کوتاه آن ،تمامی واقعیت های زندگی ما گنجانده شده است :

 

موهبت رشد ،

 

شکوه جنبش ،

 

و جلال زیبایی .

 

آری دیروز جز خاطره ای بیش نیست

 

و فردا فقط یک رویاست .

 

اما اگر امروز را خوب زندگی کنی ،

 

تمام دیروز هایت به خاطره ای خوش

 

و تمام فردا هایت به رویا های امید تبدیل خواهد شد .

 

بنابر این ، امروز را خوب دریاب ،

 

امروز ، سرآغاز طلوع است

/ 0 نظر / 58 بازدید