کسی ما را نمی پرسد

 

کسی ما را نمی پرسد کسی ما را نمی جوید

کسی تنهاییمارا نمی گرید

 

دلم در حسرت یک دست

دلم در حسرت یک دوست

 

 لم در حسرت یک بی ریای مهربان ماندست

و اما با توامای آنکه بی من مثل من تنهای تنهایی

 

کدامین یار ما رامی برد تا انتهای باغ بارانی

کدامین آشنا آیابه جشنچلچراغ عشق مهمان میکند ما را

 

بگو ای دوست بگو ای آنکهبی من مثل من تنهای تنهایی

تو که حتی شبی را هم بهخواب من نمی آیی

 

تو حتی روزهای تلخ نامردی

نگاهتالتیام دستهایت را دریغ از ما نمیکردی

 

من امشب با تمامخاطراتم با تو هم خواهم گفت

من امشب با تمام کودکیهایمبرایت اشک خواهم ریخت

 

من امشب دفتر تقویم عمرم را بهدست عاصی دریای ناآرام خواهم داد

همان دریا که میگفتیکه بغض شکوه هایم از گلویش موج خیزش زخم برمیداشت

 

بگوای دوست بگو ای آنکه بی من مثل من تنهای تنهایی

کدامینیار ما را می برد تا انتهای باغ بارانی

/ 0 نظر / 4 بازدید