مسابقه محرم

مسابقهکتبی محرم وصفر1432هـ . قمهلتارسالپاسخنامه:  یک شنبه 17 بهمن 1389 زماناعلامنتایج: 27/بهمن /1389

در هر کلاس به دو نفر جوایزی اهدا خواهد شد

1- پیشنهادهجرترسولاکرم (ص) بهعنوانمبدأتاریخوتقویماسلامیتوسطچهکسیارائهشد؟

الف . حضرتعلی (ع)ب.  خلیفهاوّل   ج .   خلیفهدوم       د. خلیفهسوم

2- خداوندعوضقتلامامحسین (ع) چندویژگیبهآنحضرتعطافرمودهاست. برخیازآنهاکدامند؟

الف. امامتدرذریهحضرت ب .شفادرتربتحضرت ج. استجابتدعازیرقبهحضرت          د . همهموارد

3- محلدفنامامحسین (ع) کجاست؟الف.         گودالقتلگاه                ب. تلزینبیهج. کنارفرات                              د.هیچکدام

4- عمارتموجوددرحرمامامحسین (ع) چندمینعمارتحرمحضرتاست؟عمارتسوم    عمارتچهارمعمارتهفتمعمارتپنجم

5- اینجملهازکداماماممعصوماست؟ بینقبرحسینعلیهالسلامتاآسمان،محلرفتوآمدفرشتگانالهیاست

الف. امامعلی (ع)                        ب. امامصادق (ع)                       ج. امامباقر (ع)                           د. امامرضا (ع)

6- درحدیثامامحسین (ع)،عبادتطایفهایکهحضرترابهعنوانشکروسپاسعبادتمیکنند،چهعبادتیاست؟

الف. عبادتآزادگان                      ب. عبادتتجار                              ج .عبادتبردگان                          د. همهموارد

7- «باشخصیتترینافراد»درسخنامامحسین (ع) چهکسیاست؟   الف. کسیکهتواضعوفروتنیداشتهباشد

ب. کسیکهخداترسباشدج. کسیکهبهخدمتخلقمشغولباشد     د.کسیکهاهمیتندهددنیادردستچهکسیاست

8-روایتامامحسین (ع) رابااستفادهازگزینهصحیحتکمیلفرمایید:              «...کاملنمیشود،مگرباتبعیتاز... »

الف. عقلحق                          ب. حقعقل                             ج. ایمانحق                           د. حقایمان

9- کدامیکازعواملزیردرپدیدآوردنعاشورادخیلبودند؟

الف . غفلتوبیخبریمردم                 ب. تنهاگذاشتنرهبرالهی                                ج. بیعتامامحسین (ع)   د. مواردالفوب

10-گفتهزیردربارهواقعهکربلاازسخنانچهکسیاست؟«آیاقلبیپیدامیشودکهوقتیدربارهکربلاسخنیمیشنود،آغشتهباحزنوالمنگردد؟ »

الف. مهاتماگاندی                       ب. ادواردبراون                          ج. فردریکجمس                        د. محمدعلیجناح

11-عبارتزیرازکدامیکازبزرگاناهلتسنناست؟«اگرگناهمندوستیاهلبیتپیامبراست،منهیچگاهازآنتوبهنمیکنم »

الف. احمدبنحنبل                       ب. شافعی                                  ج. ابوحنیفه                                                د. مالکبنانس

12-درسخنمعاویه،شایستهترینافرادبرایامرحکومتچهکسیاست؟الف. علیاکبر (ع) ب.امامحسین (ع)ج. حضرتعباس (ع)     د.امامحسن (ع)

13-شاهکارعمانسامانیچهنامدارد؟ الف. گنجنامه                 ب. حکمتازلی             ج. طاقدیس               د. گنجینةالاسرار

14-عمانسامانیدوبیتزیررادروصفچهکسیسرودهاست؟

زنمگو،مردآفرینروزگارزنمگو،بیتالجلال،اختالوقار                              زنمگوخاکدرشنقشجبینزنمگودستخداراآستین

الف. حضرتزهرا (س)  ب.            حضرتزینب (س)         ج.  حضرتامکلثوم (س)                د. حضرتمعصومه (س)

15-کدامیکازمواردزیرازآثارارزشمنددعاست؟

الف. وسیلهبرقراریرابطهمعنویباخدا ب. آرامشوسکوننفس    ج. ایجادکنندهروحتعهداجتماعی  د. همهموارد

16-کدامیکازانواعگریه،شایستهامامحسین (ع) نیست؟الف. گریهشوق  ب. گریهعاطفی              ج . گریهذلتوشکست   د. گریهپیامآورهدف

17-کدامیکازیارانامامحسین (ع) پسازنهضتکربلازندهماند؟

الف. حبیببنمظاهر                                        ب. مسلمبنعوسجه                         ج. مسلمبنریاح                            د. قاسمبنالحسن

18-آغازگرجنگدرکربلاچهکسیبود؟                الف. عمرسعد                             ب.حرمله                   ج. شمر                     د. ابنزیاد

19-امامزینالعابدین (ع) وامامباقر (ع) بهترتیبدرروزعاشوراچندسالهبودند؟

الف.  25 ساله 4 ساله                                 ب.  22 ساله 4 ساله                                    ج.  28 ساله 3 ساله                    د.  27 ساله 3 ساله

20-بیتزیرمعروفترینشعرکداممرثیهسرایبزرگایرانیاست؟«بازاینچهشورشاستکهدرخلقعالماستبازاینچهنوحهوچهعزاوچهماتماست»

الف. عمانسامانی                                          ب. سعدیشیرازی                                         ج. هاتفاصفهانی                          د.محتشمکاشانی

امور تربیتی مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) ابوظبی

/ 0 نظر / 42 بازدید